Energia solar d'autoconsum per a l'Ajuntament de Viladamat

Energia

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 8.800€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 23


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció del cost de l'electricitat de l'edifici en un 20%. Reducció d'emissions de C02 en 2,5 Tm/any.

RESUM DEL PROJECTE:

Finançament col·lectiu d'una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum per a l'edifici de l'Ajuntament de Viladamat (Alt Empordà).

Aquest és un projecte "Km0", vol dir que està inicialment reservat per a ser subscrit per inversors del mateix municipi de Viladamat. A més, i per tal de possibilitar la participació d'un major nombre de persones, la inversió màxima s'ha fixat en 500€.


 

DADES DE L'ACORD MUNICIPAL:

En data 13/02/2017, el Ple Municipal de Viladamat va acordar per unanimitat:

- La sol·licitud i formalització d'un préstec col·lectiu pel sistema de crowdlending mitjançant la plataforma ECrowd!, de 8.800€, per finançar una instal·lació solar fotovoltaica a la teulada de l'edifici de l'ajuntament. 

- Efectuar la preceptiva comunicació a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya de la contractació d'aquest préstec.

- Facultar l'alcalde de la localitat per a la signatura del préstec col·lectiu.

 


 

IMPACTE POSITIU D'AQUESTA INVERSIÓ:

Reducció del cost de l'electricitat de l'edifici en un 20%. Reducció d'emissions de C02 en 2,5 Tm/any.

Foment de les energies renovables mitjançant inversors preferentment locals.

Per primer cop, un ajuntament financia una inversió amb crowdlending, i fa possible que els mateixos veïns del municipi participin directament en el préstec col·lectiu.


 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

L'autoconsum fotovoltaic consisteix en produir electricitat per al consum propi d'un edifici mitjançant panells solars fotovoltaics. Els panells solars capturen l'energia solar i la converteixen directament en electricitat.

El projecte que es finança mitjançant la plataforma ECrowd! preveu la instal·lació de 12 mòduls fotovoltaics de 270 W de potència pic a la teulada de l'edifici de l'Ajuntament de Viladamat. Els panells fotovoltaics sumaran una potència pic de 3,24 kWp i s'instal·laran de forma coplanar a la coberta inclinada orientada al sud.

L'electricitat produïda es consumirà directament pels principals aparells elèctrics de què disposa l'edifici: climatització per bomba de calor, ascensor, il·luminació, ordinadors i altres petits aparells. L'electricitat produïda pels panells, en corrent continu, es conduirà fins a l'inversor de corrent mitjançant una línia elèctrica que transcorrerà per la coberta plana de l'edifici. L'inversor és l'aparell que transforma el corrent continu en corrent altern per poder connectar-se a la xarxa elèctrica de baixa tensió de la companyia distribuïdora. L'inversor s'ubicarà a l’aparcament de l'edifici i, a partir d'aquest punt, es realitzarà una connexió per cable soterrat fins a l'armari de comptadors i l'escomesa de l'Ajuntament. La instal·lació fotovoltaica serà trifàsica ja que el subministrament elèctric de l'equipament és trifàsic i d'aquesta manera es podrà aprofitar el màxim possible de l'autoconsum. També s'instal·larà un sistema de monitorització de la instal·lació d'autoconsum per poder mesurar constantment el flux bidireccional d'energia de l'edifici.

La instal·lació proposada s'acollirà a la modalitat d'autoconsum tipus 1 del RD 900/2015 ja que no estarà donada d'alta en el registre corresponent com a instal·lació de producció. Per tant, la instal·lació solar no podrà vendre la producció excedent al mercat de producció elèctrica.

El projecte de la instal·lació solar fotovoltaica l'ha realitzat la cooperativa SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP i té un cost total de 13.812,54 euros (IVA inclòs), dels quals 8.800 euros es financen des de la plataforma de microinversió, i la resta procediran d'una subvenció de la Diputació de Girona.

La producció elèctrica que s'estima que generarà la instal·lació solar és de 3.959 kWh/any, cosa que representa el 20% del consum actual de l'equipament. 

 


 

PROJECTE REALITZAT PER:

SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP


 

Exemple de coberta fotovoltaica de característiques similars a la del projecte de l'Ajuntament de Viladamat.


 

Aparicions en premsa d'aquest projecte:

13/02/2017

29/03/2017

30/03/2017

05/04/2017


 

Més informació: com invertir amb ECrowd! 

A ECrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en rep.

Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

El rendiment dels productes d'inversió pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. En alguns casos, els retorns reals podrien diferir dels previstos. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. La diversificació és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

ECrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.


 
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Josefina

500€

Maria Assumpció

500€

Pau

500€

Ivan

500€

Anna

500€

Josep Maria

500€

Roser

500€

Assumpció

500€

Steve

500€

Joaquim

500€

Marc

500€

Juan

500€

Albert

500€

Dolors

500€

Dúnia

500€

Robert

200€

Montserrat

200€

Roser

200€

Mª Dolors

200€

Maria

150€

Pere

150€

Jordi

100€

Carmen michelle

100€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions