Parc Fotovoltaic SANT MIQUEL SOLAR - El Segrià i el Pla d'Urgell

Energia

Estat: Operació cancel·lada

 

Import : 2.000.000€

Interès anual:  

Quotes semestrals: 14

Inversors: -


0% 0%

Impacte positiu generat

Possibilitar la participació de les persones, empreses i entitats locals en el finançament de les instal·lacions del parc solar, perquè n'obtinguin un rendiment econòmic.

OFERTA DE PARTICIPACIÓ LOCAL

          adreçada a les persones, entitats i empreses de les comarques del Segrià i del Pla d'Urgell    


Consultes d'inversors locals sobre aquesta Oferta de Participació Local:
       alcoletge@participaciolocal.catParc fotovoltaic SANT MIQUEL SOLAR     

Alcoletge (el Segrià)

El grup ENGIE, mitjançant la seva empresa filial PARQUE SOLAR ENERGY 02 SL, és la promotora del parc solar "SANT MIQUEL".

La societat promotora vol beneficiar econòmicament el municipi d'Alcoletge i les comarques del Segrià i del Pla d'Urgell i ofereix, a tots els seus habitants, empreses i entitats, la possibilitat de participar com a inversors en el finançament col·lectiu local de fins a un 20% d'aquest projecte d'energia renovable, mitjançant aquesta oferta de participació local.Què és i com funciona aquesta Oferta de Participació Local?

L'Oferta de Participació Local és l'oferiment que la societat promotora del parc solar fa a les persones, empreses i entitats més properes al parc, perquè tinguin preferència en formar part del conjunt d'inversors que finançaran aquelles instal·lacions i així també es beneficiaran del projecte amb el cobrament d'interessos per la seva inversió.
En una primera fase es recullen les reserves de participació dels inversors locals en el futur préstec col·lectiu amb el que es finançarà una part del projecte. 
En una segona fase, un cop el parc entri en funcionament, es demanarà als inversors que facin el desemborsament de la inversió reservada i es procedirà a la firma del préstec col·lectiu. A partir d'aquell moment, els inversors aniran cobrant quotes semestrals del préstec i recuperaran progressivament -durant 7 anys- el seu capital més els interessos pactats.
 Descripció tècnica del projecte:

Parc fotovoltaic "SANT MIQUEL SOLAR", de 34 MWp i 25 MWn, ubicat al municipi d'Alcoletge (El Segrià, Lleida).

Ocuparà una superfície aproximada de 55 hectàrees. Constarà de 69.384 mòduls fotovoltaics de 490 Wp instal·lats en estructures seguidores a un eix, 10 inversors de 2.500 kW/kVA i 5 centres de transformació. L'energia produïda s'entregarà mitjançant una línia de mitja tensió a la subestació col·lectora de La Femosa, que a la seva vegada connectarà amb el nus de Magraners a Lleida. 

S'estima que amb la seva producció elèctrica, el parc evitarà anualment l'emissió d'unes 33.412 Tn de C02eq.Característiques d'aquesta Oferta de Participació Local (reserva de participació en el préstec col·lectiu):
 • Interès nominal: 4,00%
 • Termini: 84 mesos
 • Cobrament amb quotes semestrals, amb amortització de capital a partir de la segona quota.
 • Inversió mínima a reservar per persona: 50€ (no s'haurà de fer el desemborsament de l'import reservat fins que el parc entri en funcionament).
 • Import total de l'oferta: 3.240.398€ (el 20% del pressupost del parc solar).
 • Tipus d'inversió: préstec col·lectiu (crowdlending), subordinat al finançament principal del projecte (project finance bancari).
 • Prestatari: PARQUE SOLAR ENERGY 02 SL. NIF: B67411686, filial al 100% del grup ENGIE.
 • Data prevista per al desemborsament de les reserves d'inversió: quan es produeixi la posada en explotació del parc solar (previst primer trimeste del 2024).
Qui pot participar en el finançament d'aquest projecte, amb la reserva d'una inversió?
 • A la 1a fase, durant 30 dies (del 19/12/2022 al 18/01/2023), exclusivament persones físiques i jurídiques residents o vinculades al municipi d'Alcoletge, Lleida, Vilanova de la Barca, Corbins i Bell-lloc d'Urgell.
 • A la 2a Fase, durant 30 dies (del 19/01/2023 al 18/02/2023), s'amplia a tots els municipis limítrofs amb els de la 1a fase.
 • A la 3a Fase, del 19/02/2023 del fins a la data d'atorgament de l'autorització administrativa prèvial del projecte, s'amplia a tots els municipis de les comarques del Segrià i del Pla d´Urgell.

Consultes d'inversors locals sobre aquesta Oferta de Participació Local:
       alcoletge@participaciolocal.cat        Tel. 935511447

Què cal fer per poder fer una reserva d'inversió en l'oferta de participació local d'aquest projecte?:
- Registra't gratis a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estaves registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.
- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.
- Informa't sobre l'entitat que fa l'oferta de participació local a l'apartat "Promotor" i sobre les persones que la gestionen a l'apartat "Equip gestor".
- Fes la teva reserva d'inversió, per l'import escollit*, quan el teu municipi de residència sigui elegible per poder-hi participar.
- L'import de la teva reserva d'inversió no s'haurà de desemborsar fins que el parc fotovoltaic entri en fase d'explotació.
- Podràs anul·lar la teva reserva d'inversió en qualsevol moment, sense cap penalització, abans del moment del seu desemborsament.
*L'import de la reserva d'inversió està limitat a 3.000€ per persona, excepte per als inversors acreditats, que poden invertir quantitats superiors. Pots sol·licitar informació per ser inversor acreditat escrivint a inversors@participaciolocal.cat
El Decret Llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, de la Generalitat de Catalunya, que modifica el Decret Llei 16/2019, estableix al seu article 2.8 la incorporació de l'art. 9 bis al citat Decret Llei 16/2019 pel qual “En els projectes de parcs eòlics de potència entre 10 i 50 MW i de plantes solars fotovoltaiques de potència entre 5 i 50 MW, situats a terra i en sòl no urbanitzable, el promotor haurà d'acreditar, amb anterioritat al tràmit d'informació pública, que ha presentat una oferta de participació local (…), que consisteix a oferir la possibilitat de participar, almenys en un 20% de la propietat del projecte o del seu finançament, a les persones físiques…/… i jurídiques, públiques o privades, radicades en els municipis en què es pretén ubicar les instal·lacions, o en els municipis limítrofs a aquests municipis, o en els que pertanyin a la mateixa comarca.”
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions