Medidas de sostenibilidad para la Fundació Salut Empordà - Figueres

Salut

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 30.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 25


100% 100%

Impacte positiu generat

La Fundació Salut Empordà (FSE), té implantat un sistema de gestió ambiental basat en les normes ISO 14001 i EMAS des del 2006. 

Enguany segueix treballant per tal de millorar el comportament ambiental de l’activitat, especialment en els aspectes de consum d’aigua i d'energia.


Resum del projecte

Finançament col·lectiu per tirar endavant les actuacions en eficiència energètica que permetin reduir l´impacte mediambiental de les activitats sociosanitaries de la Fundació.

Aquestes actuacions s’emmarquen dins del pla general de reducció d’energia i es realitzaran als centres següents:

-         Hospital de Figueres

-         Centre Sociosanitari Bernat Jaume

-         Centre Atenció Primària Moisès Broggi

Objectius:

1.- Reduir el consum d’aigua i d’energia.

2.- Millora i reducció del consum de formol.

4.- Implantar una bona recollida selectiva al departament de manteniment i a la deixalleria.

5.- Implantar la recollida selectiva de càpsules d’unidosi de cafè.

6.- Millorar i adequar l’espai reservat per a la recollida selectiva de residus tipus I.

Els residus que es generen a la Fundació Salut Empordà tenen un destí diferenciat en funció de la seva perillositat i la gestió externa que se n’hagi de fer.

Els residus assimilables a urbans (paper-cartró, plàstics-envasos, vidre, orgànica i rebuig) es gestionen a través del sistema municipal de recollida, pagant la taxa corresponent a l’Ajuntament.

Altres tipus de residus que també es generen, són segregats i dipositats a la deixalleria interna a l’espera que el gestor autoritzat vingui a recollir-los.

Com cada any la Fundació Salut Empordà disposa del pla de gestió de residus sanitaris i pla de gestió de residus químics revisat i actualitzat per al 2016-2017.

La Fundació Salut Empordà té un procediment PM03 per l’avaluació i el compliment dels requisits ambientals aplicables.

S’han realitzat auditories internes i externes:

Auditoria interna (1 i 2 de Juny) DEPLAN

S’han detectat 2 oportunitats de millora, 2 No conformitats, 4 observacions, 2 punts forts i 1 punt feble..

Auditoria externa de TÜV Rheinland

S’han detectat 6 oportunitats de millora , 4 No Conformitats, 7 observacions, 4 punt forts i 3 comentaris.

Les auditories per 2017 estan programades per febrer la interna i al març l’externa.

La Fundació Salut Empordà considera el fet de tenir un sistema de gestió ambiental basat en la norma ISO14001 i EMAS una fortalesa per a la institució, i així ho reflecteix en el seu pla estratègic vigent.

S’han invertit sobretot esforços personals, però també econòmics per aconseguir que els objectius marcats es poguessin assolir.

Les accions que s’estan duent a terme són satisfactòries. Pel que fa a generació de residus, és molt complicat reduir-ne el volum, doncs les pràctiques que s’estan duent a terme ja són molt bones.

Cal concloure expressant la gran importància que té la implicació de tot el personal en la gestió ambiental, i és per això que es fa imprescindible la informació i formació en temes mediambientals per tots els estaments professionals i per això s’està desenvolupant la plataforma MOODLE per evitar que la mancança de coneixements puguin derivar en males pràctiques, en incompliments legals i/o en una mala gestió dels recursos.


A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Ernest

5.000€

Carme

3.000€

-

3.000€

-

3.000€

Jorge

3.000€

Marc

3.000€

Nuria

1.500€

Ruben

1.125€

Rafael

1.000€

Paquita

1.000€

Ramon

1.000€

M. Àngels

1.000€

Alejandro

625€

Narcis

500€

-

500€

Joan Marc

500€

Javier

300€

Albert

200€

Enric

200€

Jordi

175€

Núria

100€

Urtzi

100€

Jordi

75€

Raúl

50€

Raul

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions